Economie

Economie en terugverdientijd

Duurzame energie is vooralsnog niet concurrerend met traditioneel opgewekte energie. Grote centrales, of die nu gestookt worden met olie, kolen of gas dan wel met bruinkool of nucleair worden i.h.a. afgeschreven in 20 jaar. Deze centrales draaien ca. 8000 uur per jaar op 80% vermogen, zodat de benuttinggraad van het geïnstalleerde vermogen ca. 73% is. Een kW geïnstalleerd kost voor dergelijke centrales ca. € 1500; een investering van € 0,24 om jaarlijks 1 kWh te produceren.
Turby heeft een nominaal vermogen van 2,5 kW en produceert op een goede locatie -zonder het effect van windstuwing mee te rekenen- 3500 kWh per jaar; dat betekent een benuttinggraad van het geïnstalleerde vermogen van 16%. De investering bedraagt per heden € 6000 per kW geïnstalleerd vermogen en iedere kW levert op jaarbasis 1400 kWh, een investering van € 4,28 om jaarlijks 1 kWh op te wekken. De financiële kosten van Turby zijn per kWh per jaar het achttienvoud van die van traditioneel opgewekte energie.

Een onoverbrugbaar gat?

De brandstof voor Turby kost niets, er is onderhoud noch ‘bemensing’ nodig om hem te bedrijven. De operationele kosten zijn nihil! De energie die Turby produceert wordt direct bij de gebruiker geproduceerd. Er zijn geen kosten voor net en levering. En er zijn geen netverliezen die bij traditioneel opgewekte elektriciteit 10% belopen van de opgewekte energie. Voorts zijn er geen management -, of administratiekosten en geen opslagen. Bij traditionele opwekking zijn de totale kosten per kWh circa het tienvoudige van de afschrijving. Dat brengt het verschil in kosten tussen kWh-en opgewekt door Turby en die door traditionele centrales terug tot een factor 1,8, lang niet zo slecht als op het eerste gezicht leek. Turby is per saldo duurder dan traditioneel opgewekte elektriciteit, nog wel…

Verzekeren energieprijs

Op een goede locatie en met toepassing van de bestaande subsidieregelingen ligt de terugverdientijd op ongeveer 10 jaar. Door de snelle stijging van de energieprijzen zal die tijd korter worden. Immers, stijgende brandstofkosten noch loonstijgingen hebben effect op de kosten van door Turby opgewekte energie, maar wel op die van conventionele centrales. Turby stabiliseert uw energieprijs. In de negentiger jaren van de vorige eeuw is het kWh tarief met gemiddeld 2,7% per jaar gestegen. In de eerste 5 jaar van deze eeuw was het gemiddeld 10% en er zijn meer dan voldoende aanwijzingen dat die stijging sneller zal gaan doorzetten.

Subsidie in Nederland

De Energie Investering Aftrek
De EIA regeling staat bedrijven toe investeringen in energiebesparing vervroegd af te schrijven. Het potentiële voordeel van die regeling beloopt 14,4% van de totale investering.

De MEP regeling
De regeling Milieukwaliteit Energie Productie is in het leven geroepen om duurzame energie te stimuleren. Zij loopt gegarandeerd 10 jaar en biedt aan producenten van windenergie een vergoeding van € 0,077 per kWh (in 2005). Deze regeling is ook van toepassing op kleine opwekkers. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.enerq.nl. Deze module gebruikt variabelen zoals de verwachte opbrengsten, de huidige energieprijs, de geraamde jaarlijkse stijging en de netto investering (na aftrek van b.v. de EIA en/of andere subsidies) om de terugverdientijd te berekenen.

Een andere kijk op energie kosten

Naast de economie is er ecologie, die moet worden meegenomen bij de keuze tussen conventionele en duurzame energie. Effecten op het klimaat, luchtverontreiniging, kostbare dijkverhogingen om de stijgende zeespiegel te bedwingen, opslag van kernafval, gevaar van proliferatie. En nog het meest de dreigend schaarste aan energie, die de grondslag vormt van onze welvaart. Er moet gevreesd worden dat om de laatste olie gevochten gaat worden, mogelijk al in het komende decennium.
Het gaat dus niet om de prijsvergelijking van een fossiel kWh met een duurzaam kWh. Het gaat om de totale maatschappelijke kosten samenhangend met die twee opties, waarvan één -de fossiele- vanwege de langjarige optimalisatie en “economies of scale” nog goedkoop is en de tweede -de duurzame optie- nog schaal moet verwerven en nog geoptimaliseerd moet worden.
Duurzame energie wordt goedkoper naarmate ze meer wordt toegepast, conventionele duurder. Het ligt aan u, aan uw visie en uw bereidheid tot investeren, wanneer de lijnen van de stijgende conventionele energie en de afnemende duurzame energieprijs elkaar snijden.