Uw locatie

Is Turby haalbaar op uw locatie?

De haalbaarheid van een Turby op uw locatie wordt bepaald door:

 1. De bouwkundige constructie van het dak
 2. De bouwvergunning
 3. Uw waarderingscriteria en investeringsbereidheid

Ad 1. De bouwkundige constructie van het dak

Zie Turby toepassingen blz .11

Om de krachten op het dak te bepalen dienen eerst aannamen te worden gedaan voor:

 1. Masthoogte – vanwege opbrengst zo hoog mogelijk,maar toelaatbare krachten en vergunning (bestemmingsplanhoogte) kunnen begrenzingen opleggen.
 2. Masttype – volgt uit masthoogte.
 3. Funderingsraam – maten te bepalen door uw constructeur.

Nadat deze aannamen zijn gedaan kunnen de optredende krachten worden bepaald, maatgevend zijn:

 1. Het totale gewicht. Het gewicht van de turbine, de mast en de fundering vindt u in de specificatie.
 2. De windkracht. De windkracht op de turbine wordt bepaald door de windsnelheid, het oppervlak dat de wind ‘ziet’ en de vormfactor (NEN 6702). Het oppervlak dat de wind ziet is in bedrijf – tot 14 m/s windsnelheid – 5,3 m2 met een vormfactor 1,2 (afgeknotte bol); in stilstand ziet de wind een oppervlak van ca. 1 m2 ook met eveneens een vormfactor 1,2. Op grond van deze gegevens kan uw constructeur de windkracht op de turbine berekenen. Daarbij komen de krachten door de wind uitgeoefend op de mast. Het oppervlak van een vrijstaande mast is hoogte x diameter; vormfactor. De verende mast is complexer. De hoogte van de ondersteuningconstructie is 2 m zodat die constructie zich in de turbulentie over het dak bevindt. De krachten zijn dan gering. Wij rekenen met het oppervlak van 10 m kokerprofiel (40 x 40 mm), een aangrijpingspunt van de kracht op 1/3 van de hoogte (0,7 m) en een vormfactor 2.

Uit deze gegevens volgt het moment in de voet van de opstelling en de kracht als gevolg van het gewicht van het samenstel. Uw constructeur kan eenvoudig berekenen welke voetafstand van het kruisraam gewenst is gegeven de dakconstructie. Eventueel moet de berekening nogmaals worden doorgevoerd met een aangepast kruisraam gewicht.

Ad 2. De bouwvergunning

Zie Turby toepassingen blz. 10.

Wij benadrukken dat het verstandig is eerst vrijblijvend op bezoek te gaan bij uw gemeente om uw plan te overleggen en bij dat bezoek te laten zien dat Turby geen grote, beeldbepalende turbine is, maar een dynamisch ‘objet d’art’.

De vergunningssoorten:

 1. 1) Bouwvergunning. Deze zal in het algemeen geen probleem zijn, tenzij het bestemmingsplan belemmeringen opwerpt. Dat kan zijn wanneer de bestemmingsplanhoogte wordt overschreden en wanneer de omschreven bestemming windturbines niet noemt of uitsluit. (Dat hoeft evenwel niet persé van toepassing te zijn op Turby.) Dan moet een artikel 19 procedure WOR worden doorlopen. Vergewis u alvorens zo’n procedure in te gaan van de legeskosten die zeer hoog kunnen zijn, zonder enige zekerheid dat de vergunning zal worden verleend.
 2. 2) Milieuvergunning. Relevante wet-,en regelgeving:
  a) Wet Milieubeheer, WMB.
  b) Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer. Besluit 487 van 18 oktober 2001.
  c) Handleiding meten en rekenen industrielawaai HMRI.
  d) Informatieblad Windturbines (Website Infomil R 19).

Turbines met een rotordiameter kleiner dan 2 m zijn vrijgesteld van een milieuvergunning; Turby’s diameter is 1999 mm. Echter, indien een Turby wordt geplaatst op een ‘Inrichting’ [WMB] dient hij te voldoen aan de milieueisen gesteld aan de inrichting en dat zal i.h.a. leiden tot eisen inzake de maximale geluidsproductie op de dichtstbijzijnde gevel in de nacht uren. De gangbare eis is < 40 dB(A). Besluit 487 geeft aan windturbines middels de wind norm curve een extra geluidsruimte van ca. 10 dB(A). Over de vraag of besluit 487 ook van toepassing is op windturbines van het type turby blijken deskundige het niet altijd eens te zijn. N.B.: Er bestaan resultaten van een geluidsmeting aan een van de eerste prototypes; het gemeten bronniveau langs een snelweg was 94 dB(A). In februari zal bij voldoende wind in Zwolle een nieuwe geluidsmeting worden doorgevoerd.

Ad 3. Uw waarderingscriteria en investeringsbereidheid

Als bekend is of het mogelijk is een Turby te plaatsen, de masthoogte die toegelaten is en de fundering die gewenst is, hoeft u enkel nog te kiezen voor de uitvoering (gegalvaniseerd of roestvast staal) en u hebt alle gegevens om de totale kosten te bepalen. Op grond van uw postcode, locatie en totale masthoogte (bovenkant mast boven maaiveld) heeft u een beeld van de opbrengst die u gemiddeld mag verwachten.
Nu is het aan u te beslissen of u bereid bent het geraamde bedrag te investeren om de doelstellingen die u ertoe hebben gebracht aankoop van een Turby te overwegen te realiseren.
Die doelstellingen kunnen zijn:
– het opwekken van duurzame energie,
– het maken van een statement,
– het uitdragen van uw bedrijfsfilosofie: een groen hart en innovatief,
– een verzekering tegen stijgende energieprijzen,
– een mate van onafhankelijkheid van de openbare voorziening,
waarbij u weet dat u op de duur uw investering zult terug verdienen.

Wanneer de genoemde voorbereidingen zijn getroffen en de uitkomsten daarvan een positieve uitkomst geven, ontvangen wij graag uw gegevens om u een concrete aanbieding te doen. Onderdeel van de aanbieding is een gedetailleerde dakkracht berekening zoals op bijgaand voorbeeld, die een vereist onderdeel is van uw bouwaanvraag.